Gwarancja

1. Produkty dostępnie w sklepie psietwory.pl są objęte gwarancją na okres 2 lat licząc od dnia zakupu.

2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.

3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.

4. Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń niż te wymienione w ppkt 3. – a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niszczących zabrudzeń (oleje, farby, rozpuszczalniki, kwasy), uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi (ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.).

5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu produktu.

6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.

7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.

8. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność produktu do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.

9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych we własnym zakresie.

10. Po weryfikacji wady w siedzibie Psietwory produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego produktu zostanie on wymieniony na podobny bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

Formularz dotyczący reklamacji znajdziesz tutaj.